Fonduri 2014-2020

Având în vedere numeroasele programe de finanțare pentru perioada 2014-2020, societatea noastră s-a specializat pe accesarea programelor P.O.R, P.O.C,  P.N.D.R, P.O.I, astfel încercăm să respectăm principiul calității și nu al cantității. O mare parte din  programele în care ne-am specializat, au legătură directă cu divizia noastră de “Proiectare și inginerie”, astfel în cazul măsurilor care au în componență și realizarea de construcții , putem integra în dosarul cererii de finanțare și partea tehnică (studii de fezabilitate, etc), în acest caz întreaga răspundere pentru întocmirea documentației aparținând societății noastre, iar colectivul este mult mai ușor de coordonat în vederea integrării parții tehnice în cererea de finanțare.

Programul Operațional Competivitate


Obiective tematice: 
Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
Investiții propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • sprijinirea investițiilor private CDI (Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare) și a cercetării colaborative dintre întreprinderi și organizații de cercetare pentru a încuraja transferul de cunoștințe, tehnologic și de personal cu expertiză avansată şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele economice cu potenţial de creştere;
 • promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul investiţiilor private în cercetare și inovare şi să stimuleze start‐up‐urile inovative şi spin‐off‐urile;
 • dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte din cluștere existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare (naţionale / regionale /europene) cât și în domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existenței unui potenţial şi/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea;
 • deblocarea potențialului de excelență în cercetare și inovare prin crearea de sinergii cu acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020.

 

Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC
Investiții propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC (Tehnologia Informaţiei  şi a Comunicaţiilor), inclusiv a aplicațiilor și inovațiilor comerțului electronic;
 • acțiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi și cetățeni (e‐Guvernare 2.0);
 • acțiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”;
 • acțiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor și regiunilor, precum și la nivel național (se va promova coordonarea și eficiența sporită a utilizării resurselor publice) și accesul la standard deschise pentru creșterea transparenței și a eficienței administrative.
 • acțiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA (infrastructură de acces de generație următoare) în vederea asigurării modernizării rețelelor în bandă largă;
 • introducerea datelor deschise la nivelul tuturor instituțiilor publice, în vederea îmbunătățirii sistemelor de colaborare online și a celor electronice;
 • creșterea utilizării instrumentelor de e-Guvernare (inclusiv formarea funcționarilor publici).

Programul Operational Competitivitate – varianta aprobată prin Decizia Comisiei Europene 10233/2014

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală


Program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii  în dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale.

Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile.

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014—2020

 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat; Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

 

Măsurile din  PNDR 2014 – 2020 prin care  se acordă finanțare nerambursabilă

Măsura 4  – Investiţii în  active fizice
SubMăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole
SubMăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole
SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
SubMăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
SubMăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea  sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
SubMăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SubMăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale
SubMăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
SubMăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
SubMăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
SubMăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
SubMăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Măsura 9 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
SubMăsura 9.1 –  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol