Servicii

Studiu de fezabilitate


 1. PĂRȚI SCRISE:

1.1. Date generale: denumirea obiectivului de investiții, amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul), titularul investiției, beneficiarul investiției, elaboratorul studiului.

1.2. Informații generale privind proiectul: situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; descrierea investiției cu scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (minimum două); scenariul recomandat de către elaborator și avantajele scenariului recomandat; descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz.

1.3. Date tehnice ale investiției:

 • zona și amplasamentul;
 • statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
 • situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;
 • studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;
 • studiu geotehnic, cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;
 • caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
 • situația existentă a utilităților și analiza de consum: necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării; soluții tehnice de asigurare cu utilități;
 • concluziile evaluării impactului asupra mediului;

1.4. Durata de realizare: etapele principale; graficul de realizare a investiției;

1.5. Costurile estimative ale investiției: valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

1.6. Analiza cost-beneficiu: identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință; analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu; analiza de risc.

1.7. Sursele de finanțare a investiției: se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

1.8. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: număr de locuri de muncă create în faza de execuție; număr de locuri de muncă create în faza de operare.

1.9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:  valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei în prețuri – luna, anul, 1 euro = ….. lei), din care: construcții-montaj (C+M); eșalonarea investiției pe ani (INV/C+M); durata de realizare (luni); capacități (în unități fizice și valorice); alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

1.10. Avize și acorduri de principiu:  avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției; certificatul de urbanism; avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.); acordul de mediu; alte avize și acorduri de principiu specifice.

 1. PĂRȚI DESENATE:

2.1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 – 1:5000);
2.2. Plan general (1:2000 – 1:500);
2.3. Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;
2.4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

 

Proiect tehnic


Continutul-cadru al proiectului tehnic este urmatorul:

 1. PĂRȚI SCRISE

1.1. Date generale: denumirea obiectivului de investiții; amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul); titularul investiției; beneficiarul investiției; elaboratorul studiului.

1.2. Descrierea generală a lucrărilor: amplasamentul; topografia; clima și fenomenele naturale specifice zonei; geologia, seismicitatea; prezentarea proiectului pe specialități; devierile și protejările de utilități afectate; sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii; căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea; trasarea lucrărilor; antemasurătoarea;

1.3. Memorii tehnice pe specialitati.

1.4. Caietele de sarcini: sunt documentele care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate.

1.4.1. Rolul și scopul caietelor de sarcini: fac parte integrantă din proiectul tehnic; reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor; planșele, breviarele de calcul și caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planșe sunt scurte și cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor; detaliază notele și cuprind caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final; împreună cu planșele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor; stabilesc responsabilitățile pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor și responsabilitățile pentru teste, verificări, probe; redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisă și sistematizată; prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției;

1.4.2. Tipuri de caiete de sarcini:

 • caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor;
 • caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice și confecții diverse;
 • caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune;
 • caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor și conținutul cărții tehnice.

1.4.3. Conținutul caietelor de sarcini:

 • breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, precum și tipurile de programe utilizate;
 • nominalizarea planșelor care guvernează lucrarea;
 • proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;
 • dimensiunea, forma, aspectul și descrierea execuției lucrării;
 • ordinea de execuție, probe, teste, verificări ale lucrării;
 • standardele, normativele și alte prescripții, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecții, execuție, montaj, probe, teste, verificări;
 • condițiile de recepție, măsurători, aspect, culori, toleranțe și altele asemenea.

1.5. Listele cu cantitățile de lucrări: acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

 • centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv;
 • centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;
 • listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări;
 • listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări;
 • fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice;
 • listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier)

1.6. Graficul general de realizare a investiției publice: reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții/intervenții.

 

 1. PĂRȚI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează parțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din:

2.1. Planșe generale: sunt planșe informative de ansamblu și cuprind:

 • planșa de încadrare în zonă;
 • planșele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice;
 • planșele topografice principale;
 • planșele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și a recomandărilor privind lucrările de fundare;
 • planșele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanțelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distanțelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea;
 • planșele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent și deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele și echipamentele de lucru, precum și a altor informații și elemente tehnice și tehnologice;
 • planșele principale privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secțiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și marca secțiunilor din oțel, marca betoanelor, protecții și izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii și altele asemenea;
 • planșele de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare.

2.2. Planșele principale ale obiectelor: sunt planșe cu caracter tehnic, care definesc și explicitează toate elementele construcției. Planșele principale se elaborează pe obiecte și, în general, cuprind:

2.2.1. Planșe de arhitectură: definesc și explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora și alte informații de această natură.

2.2.2. Planșe de structură: definesc și explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea și execuția structurii de rezistență, cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind:

 • planurile infrastructurii și secțiunile caracteristice cotate;
 • planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate;
 • descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea și montajul.

2.2.3. Planșe de instalații: definesc și explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea și execuția instalațiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea.

2.2.4. Planșe de utilaje și echipamente tehnologice: vor cuprinde, în principal, planșele principale de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii montaj și anume:

 • planșe de ansamblu;
 • scheme ale fluxului tehnologic;
 • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
 • scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice;
 • planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și a altor informații de aceeași natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
 • diagrame, nomograme, calcule inginerești, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării;
 • liste cu utilaje și echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora.

2.2.5. Planșe de dotări: cuprind planșe de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, tablouri de dotări și altele asemenea, pentru:

 • piese de mobilier;
 • elemente de inventar gospodăresc;
 • dotări PSI;
 • dotări necesare securității muncii;
 • alte dotări necesare în funcție de specific;

D.T.A.C


Conținutul-cadru al proiectului faza D.T.A.C. este următorul:

 1. PĂRȚI SCRISE

1.1. Lista și semnăturile proiectanților: se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

1.2. Date generale: descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; clima şi fenomenele naturale specifice;  geologia şi seismicitatea; categoria de importanţă a obiectivului.

1.3. Memorii pe specialităţi: descrierea lucrărilor de arhitectură, structură, instalaţii, dotări şi instalaţii tehnologice, amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

1.4. Date şi indici: care caracterizează investiţia proiectată, cuprinse în anexa la cererea de autorizare: suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă, înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri,  volumul construcţiilor, procentul de ocupare a terenului – P.O.T., coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

1.5. Devizul general al lucrărilor: întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

1.6. Anexe: studiu geotehnic; referatele de verificare a documentaţiei tehnice – D.T.; avizele şi acordurile privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare; acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata vecinătate, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

 1. PĂRȚI DESENATE

2.1. Planuri generale

2.1.1. Plan de încadrare în teritoriu: plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările: 1:10000, 1:5000, 1:2000 sau 1:1000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial.

 2.1.2. Plan de situaţie: privind amplasarea obiectivelor investiţiei, plan cu reprezentarea reliefului, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:

 • imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
 • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
 • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00, cote de nivel, distanţe de amplasare, axe, cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);
 • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
 • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
 • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;

2.1.3. Planul privind construcţiile subterane: va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac – şi va fi redactat la scara 1:500.

2.2. Planşe pe specialităţi

2.2.1. Arhitectură

Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

 • planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor şi a suprafeţelor;
 • planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă – cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
 • secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul, care să cuprindă: cota + 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinate ale acoperişului, cotele la coamă şi la cornişe, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate ;
 • toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
 • în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2.2. Structura

Planul fundaţiilor se redactează la scara 1:50 şi va releva:

 • modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
 • măsurile de protejare a fundaţiilor, la care se alătură construcţiile proiectate;
 • detalii de fundaţii;

2.2.3. Instalaţii

Schemele instalaţiilor, prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.

2.2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice

În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: desene de ansamblu și scheme ale fluxului tehnologic.

Expertize și studii


 • Expertiză tehnică
 • Studiu lemnos
 • Scenariu la foc
 • Studiu istoric
 • Studiu de mediu
 • Sudiu topografic
 • Studiu geotehnic
 • Intocmire relevee

Asistență tehnică


Asistența tehnică aigurată în cadrul execuției unui proiect constă în:

 • Urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate prin proiect, conform reglementărilor tehnice în vigoare;
 • Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora da către verificatorii atestați de proiecte;
 • Soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către verificatorii atestați, executanți, etc. la soluțiile tehnice proiectate dacă acest lucru se impune;
 • Participarea la toate fazele determinante stabilite împreună cu Inspectoratul de Stat în Constructii în cadrul programului de control al calității lucrărilor de execuție;
 • Participarea la recepții parțiale, recepții la terminarea lucrărilor, recepții finale, la punerea în funcțiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect.
 • Elaborarea de soluții tehnice prin dispoziții de șantier, pe parcursul derulării execuției lucrărilor.
 • Avizarea/modificarea detaliilor de execuție realizate de antreprenori;
 • Avizarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor;
 • Urmărirea respectării prevederilor din proiect şi a normelor în vigoare de către constructor/executant.
 • Deplasarea pe şantier se poate efectua din proprie iniţiativă în conformitate cu termenele din graficul de execuţie sau la solicitarea dirigentelui de şantier (beneficiarului) la sesizarea proprie sau a executantului.
 • Reprezentantul serviciului de asistență tehnica va întocmi un raport de asistenţă tehnică, ataşat la factură.

D.A.L.I


Continut-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, este urmatorul:

1.PARTI SCRISE:

1.1. Date generale: denumirea obiectivului de investitii;  amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul); titularul investitiei; beneficiarul investitiei; elaboratorul documentatiei.

1.2.  Descrierea investitiei:
1.2.1.Situatia existenta a obiectivului de investitii

 • starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii
 •  valoarea de inventar a constructiei;

 

1.2.2.Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

 • prezentarea a cel putin doua optiuni;
 • recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

 

1.3. Date tehnice ale investitiei

 • descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza;
 • descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate /reabilitate/reparate;
 • consumuri de utilitati necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare;
 • estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

 

1.4. Durata de realizare si etapele principale

 • graficul de realizare a investitiei

 

1.5. Costurile estimative ale investitiei

 • valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
 • esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

 

1.6. Indicatori de apreciere a eficientei economice:

 • analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei.
 • Sursele de finantare a investitiei

 

1.7. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

 • numar de locuri de munca create in faza de executie;
 • numar de locuri de munca create in faza de operare.

 

1.8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

 • valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) din care constructii-montaj (C+M);
 • esalonarea investitiei (INV/C+M); anul I; anul II;…
 • durata de realizare (luni)
 • capacitati (in unitati fizice si valorice);
 • alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz

 

1.9. Avize si acorduri de principiu

 • certificatul de urbanism
 • avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);
 • acordul de mediu;
 • alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.

 

2. PARTI  DESENATE:

 • Plan de amplasare in zona (1: 25000-1:5000);
 • Plan general (1: 2000-1:500)
 • Planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului

 Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

Audit energetic


Continutul cadru al raportului de audit energetic pentru cladiri

1.Analiza termica si energetica a cladirii

1.1. Obiectul lucrării
1.2. Investigarea preliminara a cladirii
1.2.1. Descrierea arhitecturii clădirii
1.2.2. Descrierea anvelopei clădirii
1.2.3. Descrierea structurii de rezistenţă
1.2.4. Descrierea instalaţiilor de încălzire, apă caldă menajeră, ventilare –climatizare şi iluminat
1.2.5. Intocmirea fisei de analiza termica si energetica a cladirii 
1.3. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii
1.3.1. Caracteristici geometrice
1.3.2. Rezistenţe termice unidirectionale si corectate pentru efectul puntilor termice, ale elementelor de constructie ale anvelopei cladirii
1.3.3. Consumul anual de energie pentru incalzire
1.3.4. Consumul anual de energie pentru preparare apa calda de consum
1.3.5. Consumul anual de energie pentru iluminat
1.3.6. Consumul anual de energie pentru climatizare – racire
1.3.7. Consumul anual de energie pentru ventilare mecanica
1.3.8. Calculul emisiilor de CO2

2.Certificatul de performanta energetica al cladirii

2.1. Datele generale ale cladirii
2.2. Consumuri specifice de energie
2.3. Incadrarea cladirii in clasa energetica
2.4. Nota energetica
2.5. Cladirea de referinta
2.6. Redactarea Certificatului de Performanta Energetica
2.7. Redactarea Anexei (sinteza datelor tehnice)

3.Auditul energetic al cladirii

3.1. Informatii generale
3.2. Solutii de reabilitare / modernizare energetica pentru partea de constructii
3.3. Solutii de reabilitare / modernizare energetica pentru instalatii
3.4. Efectul solutiilor de constructii asupra performantei de izolare termica a cladirii.
3.5. Efectul solutiilor de constructii si instalatii asupra consumului de energie.
3.6. Analiza eficientei economice a masurilor de reabilitare / modernizare energetica propuse.
3.7. Raportul de audit energetic.

4.Anexe

Anexa 1 – Fisa de analiza termica si energetica a cladirii
Anexa 2 – Certificatul de Performanta Energetica.
Anexa 3 – Anexa la Certificatul de Performanta Energetica
Anexa 4– Fotografii
Anexa 5 – Planuri

Design interior


Servicii de consultanta si concept design interior, destinate amenajarilor interioare.

 1. Consultanta Design Interior pentru dezvoltare proiect

Primul pas este stabilirea unei intalniri pentru a identifica necesitatile clientului si bugetul orientativ, ulterior acestui pas vom analiza informatiile, urmand a elabora o ofera personalizata conform cerintelor.

 2.Conceptul de design interior poate varia de la o simpla schita si randare, pana la o forma complexa compusa din:

 • Masuratorile spatiului existent (releveu) si transpunerea in format digital, in cazul in care aceste planuri nu exista.
 • Documentare amenajare cu exemple.
 • Propunere variante de amenajari diferite si mobilare spatii.
 • Randari 3D (imagini virtuale) care cuprind incapere cu amenajarea.
 • Planuri cotate care cuprind mobilierul, pardoseala cu finisaje si planuri de pereti si tavane cu finisaje.
 • Detalii de executie ale finisajelor.
 • Planuri cu pozitionarea corpurilor de iluminat si planuri de electrice.
 • Planuri / sectiuni /vederi pentru pozitionarea echipamentelor sanitare, corpurilor de mobilier, etc.
 • Prezentarea de mostre pentru materialele propuse.
 • Identificarea furnizorilor si a preturilor aferente, in limitele bugetului si conform obiectelor propuse in planuri (mobilier, corpuri de iluminat, intrerupatoare, prize, corpuri ventilatie, draperii, tablouri, electrocasnice, obiecte sanitare, materiale finisaje, etc).
 • Consultanta asistata pentru toate cele de mai sus.
 • Vizite saptamanale pe santier.