Servicii

Antreprenoriat general


În calitate de antreprenor general (AG), societatea noastră contractează lucrări de construcții complexe, compuse din mai multe specialități (structură, arhitectură, instalații, dotări, etc), astfel Mansart Corporate SRL este un integrator care coordonează și supravegează întreaga desfășurare a lucrărilor, prin încheierea unui singur contract cu beneficiarul.

Responsabilitățiile revin în totalitate antreprenorului general, întreaga organizare și răspundere pentu derularea lucrărilor aparține antreprenorului general, astfel se elimină riscul neconcordanțelor în diferite faze de execuție, neconcordanțe care apar, de regulă,  în cazul în care sunt mai multe contracte de execuție încheiate cu diferiți executanți.

Avantajele clientului sunt respectarea graficului de execuție propus, încadrarea în suma contractată, evitarea dezorganizării pe șantier, încheierea unui singur contract cu o singură societate, urmărirea și coordonarea lucrărilor de către personalul calificat, autorizat și specializat (vezi organigrama echipei). Financiar s-a demonstrat că încheierea unui contract cu un antreprenor general, economisește resursele dvs. financiare, timpul dvs., iar calitatea lucrăriilor fiind net superioare. 

Garanția lucrării este asigurată de antreprenorul general, astfel eliminând riscul ca în cazul în care există mai multe contracte de execuție încheiate, fiecare executant să fie absolvit de vină.

Contracte FIDIC


Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi a elaborat o serie de contracte denumite “FIDIC”, dintre care societatea noastră în calitatea de AG utilizează modelele standard care sunt cele mai practicate în domeniu: FIDIC „rosu”, FIDIC „galben”, FIDIC „verde”, denumite astfel în funcție de culoarea acordată coperții documentului sub care au fost publicate.

 1. FIDIC „rosu” – Contract de construire – este utilizat pentru lucrări în care proiectarea este asigurată de către beneficiar, cuprinde condiţii de contract pentru construcţii de clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar. Riscurile asumate de către părți sunt echilibrate, iar plata lucrărilor se realizează în funcție de declarațiile lunare de cantități sau pe baza unor sume forfetare stabilite în funcție de tipurile de lucrări agreate. Administrarea contractului este asigurată de către inginer (persoana care administrează contractul).
 2. FIDIC „galben” – Contract de proiectare și execuție – este utilizat în cadrul lucrărilor în care proiectarea este asigurată de către antreprenor, acesta asumând, totodată, un nivel crescut al riscurilor contractuale, cuprinde condiţii de contract pentru echipamente şi construcţii inclusiv proiectare pentru echipamente electrice şi mecanice, şi pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către antreprenor. Reprezintă un contract în care plățile sunt efectuate pe baza situațiilor de lucrări certificate de către inginer (persoana care administrează contractul).
 3. FIDIC „verde” – utilizat, în general, pentru proiecte de o valoare redusă, sub 500.000 euro sau desfășurate pe un interval de timp scurt, sub 6 luni, indiferent dacă proiectarea este realizată de către antreprenor sau de către beneficiar. În cazul acestui contract, nu există inginer (persoana care administrează contractul), iar plățile sunt lunare.

Devize și grafice


Întocmire devize, antemăsurători, situații de plată, grafic Grantt de execuție.

Calculul devizelor se poate face în 2 variante: varianta standard cu prețuri introduse conform solicitării sau varianta cu o sumă prestabilită, respectiv calculul se face invers. Varianta cu valoare prestabilită se practică în licitații cu faza finală electronică sau în contracte cu buget fix.

 • Formular C1 – Grafic fizic și valoric de execuție
 • Formular C2 – Centralizator financiar al obiectelor
 • Formular C3 – Centralizator financiar al categoriilor de lucrări
 • Formular C4 – Lista cantități de lucrări cu prețuri unitare
 • Formular C5 – Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări
 • Formular C6 – Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale
 • Formular C7 – Lista cuprinzând consumurile de manoperă
 • Formular C8 – Lista cuprinzând consumurile de utilaje
 • Formular C9 – Lista cuprinzând consumurile de transport
 • Formular C10 – Lista cantități de lucrări cu prețuri detaliate, fișe tehnice
 • Formular C11 – Lista cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări
 • Formular F3 – Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări
 • Formular F4 – Lista cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări
 • Formular F5 – Fișe tehnice

În timpul execuției se realizează antemasurătoarea și ulterior se întocmesc situațiile de plată care trebuie să fie corelate cu devizele elaborate.  

Graficul Gantt este un instrument util în planificarea proiectelor. El permite estimarea duratei unui proiect, resursele necesare și ordinea sarcinilor. În timpul unui proiect, graficul Gantt este util în monitorizarea progresului făcut. Se pot vedea obiectivele ce trebuiesc atinse la un moment dat și ajută utilizatorul în luarea deciziei de intervenție prin luarea de măsuri dacă proiectul nu se încadrează în parametrii prevăzuți.

Management proiect


Managerii de proiect din cadrul echipei Mansart Corporate SRL, sunt selectați pe criterii stricte de competențe:

 • Competențe metodologice (gândire strategică, cunoștințe și experiență în domeniul managementului proiectelor, aptitudini organizatorice, cunoașterea instrumentelor de management al proiectelor)
 • Competențe de specialitate (experiența în activitatea de bază, cunoștințe generale despre conținutul proiectelor)
 • Competențe sociale (experiența în conducere, aptitudini pentru munca în echipă, capacitate de motivare a personalului, de soluționare a conflictelor, loialitate și onestitate, spirit critic, incoruptibilitate)
 • Competențe personale, comunicaționale și relaționale (abilitate în comunicare, prezentare în public, moderare, creativitate, încredere în sine)

 

Principalele atribuții ale managerului de proiect în cadrul contractului de AG sunt:

 • Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct proiectanții, echipele tehnice, consultanții și alți colaboratori implicați. Coordonează și asigură legătura între beneficiar, constructor, proiectant, diriginte de șantier.
 • Pregătește bugetul și cash-flow-ul proiectului, în conformitate cu propunerea înaintată și cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestuia.
 • Asigură circulația informației în cadrul proiectului organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și prezentând proiectul celorlalte departamente.
 • Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte lunare către finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte.
 • Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse.
 • Stabilește conform structurii organizatorice și a ROF sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine, în baza fișelor de post. 
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.

Proiectare


Serviciile de proiectare sunt descrise pe site la secțiunea “Proiectare și inginerie”